REGULAMIN KORZYSTANIA

Z APLIKACJI NICETOWN

Postanowienia ogólne:

 1. Usługi opisane w niniejszym regulaminie świadczone są przez spółkę EFFECTIVEADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie (62-200), przy ul. Żwirki i Wigury 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777718, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7842517486 oraz numer REGON 38288713900000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w całości.
 2. Usługi płatności są realizowane przez 1PAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721259690 oraz numer REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł wpłaconym w całości, która jest Biurem Usług Płatniczych wpisanym do Rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP1817/2016. Świadczone przez 1PAY POLAND Sp. z o.o. usługi płatnicze stanowią przedmiot oddzielnych umów i regulaminów, dostępnych pod następującym adresem internetowym: https://www.nicetown.pl/regulamin.html.


§ 1
Słowniczek / Definicje

 1. EFFECTIVEADS – EFFECTIVEADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie (62-200), przy ul. Żwirki i Wigury 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777718, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7842517486 oraz numer REGON 38288713900000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, korzystająca z adresu poczty elektronicznej: [email protected] będąca właścicielem Aplikacji NiceTown i Biurem Usług Płatniczych wpisanym do Rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP1817/2016.
 2. Aplikacja NiceTown – system składający się z aplikacji mobilnej oraz strony www, umożliwiający (i) otrzymywanie komunikatów oraz treści marketingowych od Usługodawców/Kontrahentów i/lub EFFECTIVEADS, jak również umożliwiających (ii) dodawanie oraz gromadzenie Płatności oraz (iii) zapłatę za usługi świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkownika,  stanowiący własność EFFECTIVEADS, oferujący usługi zalogowanym na nim Użytkownikom.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji NiceTown.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonał rejestracji oraz posiada aktywne Konto Użytkownika celem korzystania z funkcjonalności Aplikacji NiceTown.
 5. Użytkownik będący konsumentem – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca albo zamierzająca korzystać z aplikacji NiceTown, w zakresie odnoszącym się do zarządzania Płatnościami (tj. gromadzenia oraz dokonywania Płatności), w cel nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca w tym wypadku konsumentem).
 6. Użytkownik będący przedsiębiorcą – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z aplikacji NiceTown, w zakresie odnoszącym się do zarządzania Płatnościami (tj. gromadzenia oraz dokonywania Płatności), w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem).
 7. Konto Użytkownika – oznaczony indywidualnym Loginem oraz Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym EFFECTIVEADS wykorzystywanym do obsługi Aplikacji NiceTown, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.
 8. Profil Użytkownika – funkcjonujący w ramach Konta Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym EFFECTIVEADS wykorzystywanym do obsługi Aplikacji NiceTown, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika informacje o Usługodawcach oraz Płatnościach, za pomocą którego możliwy jest dostęp do Funkcjonalności Aplikacji NiceTown właściwych dla danej kategorii Użytkownika, przy czym Profil Użytkownika nie może być utworzone przez Użytkownika dla innej osoby fizycznej aniżeli sam Użytkownik.
 9. Profil prywatny – Profil Użytkownika będącego konsumentem.
 10. Profil firmowy – Profil Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 11. Login oraz Hasło – adres poczty elektronicznej (adres email) podany przez Użytkownika oraz indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 12. Usługodawca/Kontrahent – oznacza podmioty będące zarówno (i) spółkami prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działające zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jak również samorządowymi zakładami budżetowymi lub samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz (ii) pozostałymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które to podmioty z tytułu prowadzonej działalności i usług świadczonych na rzecz Użytkownika wystawiają rachunki lub faktury VAT stanowiące podstawę płatności dokonywanych przez Użytkownika.
 13. Funkcjonalności Aplikacji NiceTown – funkcjonalności wymienione w § 5 Regulaminu stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną przez EFFECTIVEADS na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji NiceTown zgodnie z Regulaminem.;
 14. Płatność – dokonywana przez Użytkownika indywidualna zapłata na rzecz Usługodawcy z wykorzystaniem Aplikacji NiceTown, stanowiąca przedmiot usług płatniczych świadczonych przez EFFECTIVEADS1 poprzez 1PAY POLAND na podstawie oddzielnych umów i regulaminów dostępnych pod następującym adresem strony internetowej: https://www.nicetown.pl/regulamin-platnosci.html.
 15. Cennik – Cennik dotyczący korzystania z Aplikacji NiceTown obowiązujący wyłącznie Użytkowników będących przedsiębiorcami – Użytkowników posiadających Profile firmowe – i udostępniany im nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.nicetown.pl/cennik.html w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Dla uniknięcia wątpliwości, Cennik nie reguluje opłat/prowizji z tytułu realizacji płatności przy wykorzystaniu Aplikacji NiceTown.
 16. Siła Wyższa – nagłe, wyjątkowe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron zdarzenie, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy zachowaniu podwyższonej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności: (i) klęski żywiołowe i (ii) akty i działania władzy państwowej.


§ 2
Aplikacja NiceTown

 

 1. Aplikacja NiceTown jest to system, dostarczony i utrzymywany przez EFFECTIVEADS, składający się z aplikacji mobilnej i portalu (strony www), który przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pozwala na:
 1. otrzymywanie różnego rodzaju komunikatów od Usługodawców/Kontrahentów związanych z przedmiotem działalności prowadzonej przez Usługodawcę/Kontrahenta;
 2. otrzymywanie za pośrednictwem aplikacji NiceTown różnego rodzaju ostrzeżeń (alertów), w tym w szczególności:
  1. ostrzeżeń dotyczących awarii występujących u Usługodawców/Kontrahentów oraz związanych z tym wstrzymaniem/obniżeniem poziomu świadczenia usług;
  2. alertów  pogodowych (informacji o naturalnych zagrożeniach pogodowych), w tym powiadomień generowanych przez Regionalny System Ostrzegania (RSO).
 3. otrzymywanie treści marketingowych od Usługodawców/Kontrahentów oraz od EFFECTIVEADS;
 4. zarządzanie Płatnościami oraz realizację Płatności.
 1. Użytkownik korzystając z aplikacji NiceTown poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów oraz treści szczegółowo określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Aplikacja NiceTown stanowi narzędzie umożliwiające również zapłatę rachunków oraz faktur za usługi świadczone przez różnych Usługodawców, przy czym do korzystania z niej konieczne jest utworzenie Konta Użytkownika.

 


§ 3
Regulamin

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez EFFECTIVEADS w postaci Funkcjonalności Aplikacji NiceTownwarunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego  i zawiera w sobie zasady korzystania z Aplikacji NiceTown.
 2. Regulamin nie reguluje zasad związanych ze świadczeniem przez EFFECTIVEADS poprzez 1PAY POLAND usług płatniczych, które stanowią przedmiot oddzielnych umów i regulaminów dostępnych pod następującym adresem strony internetowej https://www.nicetown.pl/regulamin.html. EFFECTIVEADS informuje o możliwości aktywacji cyklicznej płatności kartą za konkretną Płatność oraz możliwości wycofania takiej płatności przed datą wskazaną na Płatności cyklicznej jako data jej realizacji w danym cyklu. Wykonywanie obciążeń cyklicznych kartą dokonywane będzie w chwili wskazanej na zleceniu dokonania Płatności cyklicznej w dacie i godzinie wskazanej w tej płatności.
 3. Pod żadnym pozorem i w żadnym wypadku Regulamin nie może być traktowany jako źródło praw lub obowiązków Użytkowania w ramach stosunków prawnych łączących go z Usługodawcą/Kontrahentem, jak również jako podstawa prawna usług płatniczych świadczonych przez EFFECTIVEADS poprzez 1PAY POLAND.
 4. Wynagrodzenie należne EFFECTIVEADS od Użytkownika posiadającego Profil firmowy za korzystnie z Aplikacji NiceTown uregulowane zostało w Cenniku Aplikacji NiceTown. Dla uniknięcia wątpliwości, niezależnie od wspomnianego wyżej wynagrodzenia, Użytkownicy, niezależnie od posiadanych profili, obciążani będą prowizjami z tytułu Płatności dokonywanych przy użyciu Aplikacji NiceTown, o czym mowa w regulaminu dostępnym na stronie internetowej https://www.nicetown.pl/regulamin.html.
 5. Regulamin nie znajduje zastosowania do promocji, benefitów lub innych form korzystania z Aplikacji NiceTown na preferencyjnych warunkach, stanowiących przedmiot oddzielnych umów i regulaminów, chyba że zasady prowadzonej promocji wyraźnie odwołują się do treści Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.nicetown.pl/regulamin.html w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji NiceTown.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


§ 4
Ogólne Warunki Korzystania z Aplikacji NiceTown

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji NiceTown w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej EFFECTIVEADS, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do Aplikacji NiceTown danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją NiceTown to: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna szerokość ekranu 320 px.
 4. EFFECTIVEADS może wprowadzić ograniczenia bądź zawiesić korzystanie z Aplikacji NiceTown przez danego Użytkownika, dany adres IP lub daną klasę adresów IP w sytuacji, gdy działania danego Użytkownika, adresu IP lub klasy adresów IP:
  1. naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. rodzą uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa, norm ostrożnościowych lub wytycznych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. naruszają postanowienia Regulaminu;
  4. grożą zakłóceniem ciągłości działania Aplikacji NiceTown i odbywają się w sposób sprzeczny lub poza zakresem Regulaminu;
  5. grożą ujawnieniem danych osobowych innych Użytkowników, danych zgromadzonych na innych Kontach Użytkowników, jak również jakiejkolwiek tajemnicy prawnie chronionej;
  6. polegają na wprowadzeniu przez Użytkownika do Aplikacji NiceTown Płatności lub Danych osobowych nie będących płatnościami, lub danymi osobowymi Użytkownika;
  7. polegają na obchodzeniu lub próbie obchodzenia zasad korzystania z Aplikacji NiceTown, w tym w szczególności tworzeniu przez jeden podmiot/osobę wielu Kont Użytkownika celem korzystania z Aplikacji NiceTown, w tym promocji wprowadzanych przez EFFECTIVEADS.
 5. Ograniczenie bądź zawieszenie w korzystaniu z Aplikacji NiceTown przez danego Użytkownika, dany adres IP lub daną klasę adresów IP może trwać do czasu zaprzestania naruszenia lub ustania groźby, a w czasie jego trwania nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji NiceTown. Użytkownik przyjmuje powyższe do wiadomości oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do EFFECTIVEADS związanych z zawieszeniem możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji NiceTown.


§ 5
Funkcjonalności Aplikacji NiceTown

 1. Korzystać z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown na warunkach wskazanych w Regulaminie może jedynie Użytkownik, który:
  1. utworzył Konto Użytkownika;
  2. zalogował się do Konta Użytkownika przy wykorzystaniu ważnego Loginu oraz Hasła.
 2. Każda osoba mająca zamiar korzystać z funkcjonalności Aplikacji NiceTown może przystąpić do procesu rejestracji i założenia Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji NiceTown wyłącznie po spełnieniu przez niego łącznie poniższych 
warunków:

a)   posiadania aktywnego adres poczty elektronicznej (E-Mail);

b)   zaakceptowania Regulamin oraz Polityki Prywatności;

c)   podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z prawdą, podczas procedury zakładania Konta Użytkownika;

d)   zalogowania się do Aplikacji NiceTown poprzez wpisanie prawidłowego Login-u i Hasła.

 1. Korzystanie z funkcji opisanych w § 2 ust. 1 pkt a), pkt b) oraz pkt c) jest całkowicie bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, w tym po wskazaniu w formularzu rejestracyjnym informacji dotyczących miasta/miast, Użytkownik zdefiniuje katalog informacji i danych, jakie będzie chciał otrzymywać w formie komunikatów od swoich Usługodawców, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości wyłączenia w Aplikacji NiceTown funkcji polegającej na otrzymywaniu komuników dotyczących ostrzeżeń – alertów – o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b) Regulaminu.
 2. W każdym czasie Użytkownik uprawniony jest do modyfikowania (tj. dodawania, usuwania) katalogu spraw, co do których otrzymywać będzie chciał komunikaty. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie zweryfikować swoje dane identyfikacyjne zapisane w Aplikacji NiceTown.
 3. Profil umożliwia Użytkownikowi dodawanie Płatności do Aplikacji NiceTown w jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez przesłanie wiadomości E-Mail zawierających rachunek lub fakturę na indywidualny adres E-Mail wygenerowany dla danego Użytkownika przez Aplikację NiceTown;
  2. poprzez samodzielną zmianę u swojego Usługodawcy adresu E-Mail, na który wysyłane mają być rachunki lub faktury na indywidualny adres e-mail wygenerowany dla danego Użytkownika przez Aplikację NiceTown;
  3. poprzez podanie danych logowania do e-boka danego Usługodawcy, o ile Usługodawca nie stosuje ograniczeń technicznych uniemożliwiających automatyczne pobieranie danych z e-boka;
  4. poprzez wykonanie fotokopii rachunku lub faktury z poziomu Aplikacji NiceTown za pomocą dostępnego w niej narzędzia;
  5. poprzez wykonanie fotokopii rachunku lub faktury i przesłanie jej na indywidualny adres e-mail wygenerowany dla danego Użytkownika przez Aplikację NiceTown;
  6. poprzez samodzielne wprowadzenie danych Płatności do Aplikacji NiceTown;
  7. poprzez wgranie – upload – stosownych plików (rachunków, faktur) przez Użytkownika z poziomu strony internetowej NiceTown (portalu).
 4. Ponadto Profil, w zakresie odnoszącym się do zarządzania Płatnościami, umożliwia Użytkownikowi:

a) korzystanie z listy Płatności, a w tym zbieranie, przetwarzanie oraz automatyczne informowanie o przyszłych Płatnościach i ich terminach;

b)   dokonywanie Płatności za pośrednictwem Aplikacji NiceTown;

c)   sprawdzanie statusu Płatności;

d)   samodzielny wydruk przez Użytkownika wszystkich rachunków i faktur dodanych w Aplikacji NiceTown;

e) korzystać z funkcji statystyki.

 1. Korzystnie z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown, w zakresie odnoszącym się do Profili firmowych, odbywa się odpłatnie na warunkach cenowych wskazanych w Cenniku. EFFECTIVEADS może prowadzić akcje promocyjne polegające, między innymi, na zwolnieniu Użytkowników posiadających Profile firmowe z opłat dotyczących korzystania z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown. Dla uniknięcia wątpliwości, decyzja o prowadzeniu promocji leży wyłącznie po stronie EFFECTIVEADS i nie daje Użytkownikowi żadnych roszczeń w tym zakresie.


§ 6
Rejestracja Konta Użytkownika i Profil

 1. Do korzystania z Aplikacji NiceTown i Funkcjonalności Aplikacji NiceTown konieczne jest założenie (rejestracja) Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji Konta Użytkownika, w którym niezbędne jest podanie następujących danych:
 • adres poczty elektronicznej;
 • hasło;
  1. zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  2. skorzystaniu z linku przesłanego przez Aplikację NiceTown na wskazany przez Użytkownika adres E-Mail celem jego weryfikacji i kliknięciu pola akcji wygenerowanego przez ten link – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Aplikacji NiceTown pomiędzy EFFECTIVEADS i Użytkownikiem.
 1. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest również poprzez skorzystanie z kodu aktywacyjnego otrzymanego od Usługodawcy/Kontrahenta współpracującego z EFFECTIVEADS za pośrednictwem prowadzonego przez niego elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK) lub w inny sposób (e-mail, sms, listem). Po przepisaniu otrzymanego kodu aktywacyjnego rozpocznie się procedura założenia Konta Użytkownika. Postanowienia § 6 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Każdorazowe korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest dopiero po zalogowaniu się do Konta Użytkownika przy wykorzystaniu ważnego Loginu oraz Hasła.
 3. Użytkownik ma możliwość utworzenia nieograniczonej liczby Profili Użytkownika, przy czym Profil Użytkownika nie może być utworzony przez Użytkownika dla innego podmiotu aniżeli sam Użytkownik – zakaz tworzenia więcej niż jednego Konta Użytkownika przez ten sam podmiot.
 4. Założenie Profilu Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności:
  1. wybraniu w Aplikacji NiceTown rodzaju Profilu Użytkownika;
  2. wskazaniu w formularzu Profilu Użytkownika imienia i nazwiska Użytkownika zakładającego Profil oraz kodu pocztowego Użytkownika zgodnego z jego miejscem zamieszkania.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginów oraz Haseł  umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika oraz do zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 6. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika w każdym przypadku ich zmiany.
 7. Usługa Konto Użytkownika i Profil Użytkownika oraz powiązane z nią Funkcjonalności Aplikacji NiceTown świadczone są przez czas nieoznaczony.
 8. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konto lub Profil Użytkownika (rezygnacji z Konta lub Profilu Użytkownika) poprzez skierowanie stosownego żądania do EFFECTIVEADS, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: EFFECTIVEADS sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 7, 61-200 Gniezno.
 9. EFFECTIVEAD ma prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania danego Użytkownika:
  1. naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. rodzą uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa, norm ostrożnościowych lub wytycznych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. naruszają postanowienia Regulaminu;
  4. grożą zakłóceniem ciągłości działania Aplikacji NiceTown i odbywają się w sposób sprzeczny z Regulaminem lub wykraczają poza zakres Regulaminu;
  5. grożą ujawnieniem danych osobowych innych Użytkowników, danych zgromadzonych na innych Kontach Użytkowników, jak również jakiejkolwiek tajemnicy prawnie chronionej;
  6. polegają na wprowadzeniu przez Użytkownika do Aplikacji NiceTown Płatności lub Danych osobowych nie będących płatnościami lub danymi osobowymi Użytkownika;
  7. polegają na obchodzeniu lub próbie obchodzenia zasad korzystania z Aplikacji NiceTown, w tym w szczególności tworzeniu przez ten sam podmiot wielu Kont Użytkownika celem korzystania z Aplikacji NiceTown, w tym promocji wprowadzanych przez EFFECTIVEADS.
 10. Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić do czasu zaprzestania naruszenia lub ustania groźby naruszenia, a w czasie jego trwania nie jest możliwe korzystanie przez Użytkownika z Konta Użytkownika oraz Funkcjonalności Aplikacji NiceTown. Użytkownik przyjmuje powyższe do wiadomości oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do EFFECTIVEADS związanych z zawieszeniem Konta Użytkownika.


§ 7

Faktury elektroniczne

 

 1. EFFECTIVEADS oświadcza, że został umocowany przez Usługodawców/Kontrahentów do uzyskania od Użytkowników zgód na wysyłanie faktur elektronicznych.
 2. Użytkownik poprzez akceptację treści Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od Usługodawców/Kontrahentów współpracujących z EFFECTIVEADS, których płatności obsługiwane są za pomocą Funkcjonalności Aplikacji NiceTown.
 3. Aktualna lista Usługodawców/Kontrahentów współpracujących z EFFECTIVEADS dostępna jest pod następującym adresem www: https://www.nicetown.pl. Wspomniana lista Kontrahentów EFFECTIVEADS ulegać będzie zmianie, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać swoją zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na następujący adres e-mail: [email protected]

 

§ 8
Zobowiązania EFFECTIVEADS

 1. EFFECTIVEADS zobowiązuje się do:
  1. ochrony wszelkich danych wprowadzonych przez Użytkownika do Konta Użytkownika;
  2. zapewnienia dostępu Użytkownikom do Konta Użytkownika, w tym do utrzymywania łączy, serwerów oraz baz danych umożliwiających Użytkownikowi nieprzerwane korzystanie z Aplikacji NiceTown za pośrednictwem Internetu, przy czym Użytkownik wypełnić musi wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją NiceTown wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu.
  3. zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Funkcjonalności Aplikacji NiceTown właściwych dla jego Konta Użytkownika;
  4. utrzymywania Aplikacji NiceTown, w tym do zapewniania obsługi informatycznej systemu oraz aplikacji mobilnej składających się na Aplikację NiceTown.
 2. EFFECTIVEADS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji NiceTown oraz możliwość korzystania z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji NiceTown oraz jej usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą EFFECTIVEADS (np. ataki DDOS – distributed denial of service, katastrofy naturalne, wyładowania atmosferyczne, burze) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji NiceTown oraz możliwość korzystania z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown. EFFECTIVEADS podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 3. EFFECTIVEADS zobowiązuje się informować Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej oraz jeżeli to możliwe o przewidywanym terminie ich usunięcia.
 4. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których EFFECTIVEADS podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji NiceTown oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. EFFECTIVEADS ma prawo dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji NiceTown.
 5. EFFECTIVEADS obowiązany jest planować dodatkowe przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez EFFECTIVEADS. EFFECTIVEADS obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.


§ 9
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług przez EFFECTIVEADS:
  1. drogą pisemną na adres pocztowy EFFECTIVEADS sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 7, 62-200 Gniezno;
  2. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny EFFECTIVEADS ([email protected]);
  3. drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii EFFECTIVEADS (numer telefonu wskazany na stronie internetowej https://www.nicetown.pl, w zakładce O NICETOWN).
 2. EFFECTIVEADS rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, EFFECTIVEADS poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji;
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia;
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji EFFECTIVEADS poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez EFFECTIVEADS w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną.


§ 10
Polityka prywatności oraz treści marketingowe

 1. W zakresie odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników obowiązują postanowienia zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem strony internetowej https://www.nicetown.pl/polityka-prywatnosci.html. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji NiceTown w zakresie dokonywania Płatności, jego dane konieczne do dokonania Płatności będą przekazywane wybranej przez niego Instytucji Pośredniczącej oraz Usługodawcy na rzecz którego dokonywana jest Płatność za pomocą Aplikacji NiceTown.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w braku dobrowolnego podania danych osobowych wykonanie Płatności i usług świadczonych przez EFFECTIVEADS nie będzie możliwe.
 3. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w Aplikacji NiceTown (zarówno w aplikacji mobilnej, jak również na portalu NiceTown) mogą być zamieszczane informacje zawierające treści marketingowe. Informacje marketingowe dotyczyć mogą zarówno promocji produktów własnych EFFECTIVEADS, jak również promocji towarów i/lub usług podmiotów współpracujących z EFFECTIVEADS.
 4. Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu stanowi jednoczesną zgodę na umieszczanie przez EFFECTIVEADS informacji, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu, w Aplikacji NiceTown (zarówno w aplikacji mobilnej, jak również na portalu NiceTown).


§ 11
Zmiana Regulaminu oraz Cennika

 1. Zmiana Regulaminu:
  1. EFFECTIVEADS zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn:
 • wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany Regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;
 • zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez EFFECTIVEADS, skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
 • poprawy przez EFFECTIVEADS  poziomu bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych;
 • ulepszenia Funkcjonalności Aplikacji NiceTown, wprowadzenia nowej Funkcjonalności Aplikacji NiceTown lub rezygnacji z niektórych Funkcjonalności Aplikacji NiceTown w ramach wykonywania usług;
 • planowanej zmiany Cennika – dotyczy Profili firmowych;
  1. Informację o treści oraz dacie wejścia w życie każdej planowanej zmiany Regulaminu EFFECTIVEADS prześle Użytkownikowi z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany przez Użytkownika na potrzeby Konta Użytkownika lub inny adres e-mail wskazany przez Użytkownika, niepowiązany bezpośrednio z Aplikacją NiceTown;
  2. Niezależnie od powyższego, informacja o planowanej zmianie Regulaminu będzie wyświetlana podczas korzystania z Aplikacji NiceTown w okresie 30 dni poprzedzających jej wejście w życie.
  3. W przypadku, kiedy Użytkownik nie wypowie umowy o korzystanie z Aplikacji NiceTown, o czym mowa w § 11 ust. 5 Regulaminu, oraz zainstaluje aktualizację Aplikacji NiceTown, będzie to równoznaczne z akceptacją zmiany Regulaminu.
  4. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NiceTown w terminie do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie Regulaminu w zmienionej wersji;
  5. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NiceTown, umowa o korzystanie z Aplikacji NiceTown ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie Regulaminu w zmienionej wersji, a korzystanie z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown zostanie zablokowane dla Użytkownika nie wyrażającego zgody począwszy od daty wejścia w życie Regulaminu w zmienionej wersji;
  6. W odniesieniu do umów o korzystanie z Aplikacji NiceTown zawartych w okresie 2 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie planowanej zmiany Regulaminu oraz w późniejszym czasie, od początku obowiązywania umowy stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
  7. Regulamin w wersji obowiązującej oraz planowane zmiany Regulaminu dostępne są pod adresem strony internetowej https://www.nicetown.pl/regulamin.html.
 1. Zmiana Cennika:
  1. EFFECTIVEADS zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Cennika;
  2. Informację o treści oraz dacie wejścia w życie każdej planowanej zmiany Cennika EFFECTIVEADS prześle Użytkownikowi z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Aplikacji NiceTown lub inny wskazany przez Użytkownika adres e-mail, niepowiązany bezpośrednio z Aplikacją NiceTown.
  3. Niezależnie od powyższego, informacja o planowanej zmianie Cennika będzie wyświetlana podczas korzystania z Aplikacji NiceTown w okresie 2 miesięcy poprzedzających jej wejście w życie.
  4. W przypadku zmiany Cennika, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NiceTown, umowa o korzystanie z Aplikacji NiceTown ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie Cennika w zmienionej wersji, a korzystanie z Funkcjonalności Aplikacji NiceTown zostanie zablokowane dla Użytkownika nie wyrażającego zgody, począwszy od daty wejścia w życie Cennika w zmienionej wersji.


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są przez EFFECTIVEADS w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Aplikacji NiceTown przez Użytkownika jest prawo polskie. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie mają dodatkowo korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju miejsca zamieszkania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.